USO DE DATOS

RESPONSABLE:
Asociación do Morrazo para a Infancia e a Xuventude
CIF: G-94199197
Enderezo social: Lugar da Portela 63 Bueu

En favor de dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos personais e á libre circulación destos, e seguindo as Recomendacións e
Instrucións emitidas por la Axencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), INFÓRMASE:

 Os datos de carácter persoal solicitados e facilitados por vostede, serán incorporados a
un ficheiro de titularidade privada cuia responsable e única destinataria é a Asociación
do Morrazo para a Infancia e a Xuventude.
 Soamente serán solicitados aqueles datos estritamente necesarios para prestar
adecuadamente os servizos solicitados, podendo ser necesario recoller datos de
contacto de terceiros, tales como representantes legais, titoras/es, ou persoas a cargo.
 Todos os datos recollidos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas
de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos ou
tratados por terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimiento da/o
socia/o, participante, titora/or ou representante legal.
 Unha vez finalizada a relación entre a Asociación do Morrazo para a Infancia e a
Xuvetude e vostede os datos serán arquivados e conservados durante un período de
tempo de 1 ano, tras o cal serán destruidos ou no seu defecto serán devoltos
integramente á/ao clienta/e ou autorizada/o legal.
 Os datos que facilita teñen a única finalidade da xestión do servizo contratado,
emisión de facturas, contacto e estadística.
 Todas as persoas teñen o dereito de acceder a seus datos para a súa comprobación,
rectificación, portabilidade ou supresión a través do correo electrónico
asociacionamodino@gmail.com

Scroll al inicio
Abrir chat
1
Asociación Amodiño
🖐 Ola!!
En que podemos axudarche? ☺
Envíanos a túa mensaxe e responderémosche o antes posible 🔔
Ir al contenido